Vår Integritetspolicy

Integritetspolicy

Gottskär Hotell AB, org.nr. 556619-2638 (”Gottskär Hotell”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Eftersom Gottskär Hotell gentemot dig som kund, leverantör, återförsäljare, potentiell anställd, eller annan aktör i sin roll som personuppgiftsansvarig har det yttersta ansvaret för de personuppgifter som du ger Gottskär Hotell tillgång till, vill vi med denna policy på ett tydligt och överskådligt sätt beskriva hur Gottskär Hotell hanterar dina personuppgifter.
Det är det viktigt att du läser och förstår policyn första gången då du kommer i kontakt med Bolaget.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån samlas de in?
Gottskär Hotell behandlar, beroende på vilket sätt du kommer i kontakt med oss, följande uppgifter:
Uppgifter om ditt företag och relevanta kontaktpersoner.
Uppgifter från privatpersoner som bokar rum eller event på Gottskär Hotell
Uppgifter om dig som framgår av ditt CV (inklusive bild) eller personliga brev vid en jobbansökan
Dessa uppgifter samlas in på följande sätt och från följande källor:
Exempelvis i en säljsituation där du som kontaktperson hos en av Gottskär Hotells kunder beställer och/eller ställer frågor om en av Gottskär Hotells tjänster och/eller begär ett samarbetsavtal.
När du väljer att köpa och/eller ställa frågor om en av Gottskär Hotells produkt/produkter
Via webbläsare
Vid anmälan till Gottskär Hotells kundklubb och när du prenumererar på Gottskär Hotells nyhetsbrev.
Från sociala medier
För vilka syften hanterar vi dina personuppgifter och med vilken laglig grund?
Gottskär Hotell samlar in personuppgifter för följande syften:
Kontakt med dig före eller efter din beställning är gjord.
Administration av din relation till Gottskär Hotell
För att kunna bedöma om Gottskär Hotell vill erbjuda dig en anställning, samt för att kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen.
Behandling av din beställning och köp av Gottskär Hotells produkter
Uppfyllande av din beställning.
Förbättring och utveckling av Gottskär Hotells produkter
Anpassning av Gottskär Hotells kommunikation och marknadsföring till dig.
Uppfyllande av lagens krav.
Gottskär Hotell behandlar dina uppgifter med stöd i följande lagliga grunder:
Gottskär Hotell behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra en beställning eller ett köpekontrakt där du ingår. Det kan också vara i samband med möten och/eller samarbetsavtal.
 
Gottskär Hotell kan även behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa handlingar och/eller förberedelser på din begäran, före ingående av ett kontrakt.
 
Behandlingen kan även göras för att Gottskär Hotell har ett berättigat intresse att utföra sådan behandling, och vi gjort bedömningen att detta intresse väger tyngre än ditt integritetsintresse. För sådan behandling har du enligt lag rätt att invända, vilket vi beskriver utförligare nedan.
 
Viss behandling sker för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Detta gäller exempelvis i samband med beställning av en våra produkter, där det av lagen framgår vilka personuppgifter Gottskär Hotell är ålagda att registrera och vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler. Detta kan komma att innebära att dina uppgifter lämnas ut till en myndighet när så krävs enligt lag.
Till vilka lämnas dina uppgifter?
Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part och vi kommer inte att överföra dina uppgifter utanför EU/EES och vi säljer heller inte dina uppgifter till någon annan aktör.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Gottskär Hotell kommer att göra sitt bästa för att se till att dina personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas och att de behandlas säkert under denna tid. Dina personuppgifter kommer att behandlas och sparas med iakttagande av följande tidsperioder:
Kund, leverantör eller återförsäljare: Om du har ingått ett avtal med Gottskär Hotell kommer dina personuppgifter att sparas så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot er, exempelvis till dess att vi har levererat tjänsten/produkten till dig eller när vi fått den tjänst vi beställt. Vi kommer dock inte att spara uppgifter längre än 12 månader efter att du senast var i kontakt med oss.
Arbetssökande: Ansökningar och de personuppgifter som ingår däri från kandidater som inte anställs sparas som huvudregel i 12 månader efter det att avslaget lämnats om inte Gottskär Hotell inhämtat samtycke från den sökande för sparande av ansökningen i rekryteringssystemet.
Rättlig förpliktelse: Gottskär Hotell sparar uppgifterna så länge som krävs enligt den aktuella lagbestämmelsen. Exempelvis 7 år enligt bokföringslagen.

Ändringar och tillägg av policyn
Vänligen notera att denna personuppgiftspolicyn kan komma att justeras eller utökas när exempelvis nya regler och villkor offentliggörs. I så fall kommer den nya versionen att publiceras på Gottskär Hotells hemsida.
Du kan se datum för senaste revisionen av policyn nedan. Maj 2018
Vart vänder du dig om du vill komma i kontakt med oss eller utnyttja dina lagenliga rättigheter?
Om du har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter kan du när som helst, skicka ett brev till Gottskär Hotell AB, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala, Att: Pontus Persson.
Du har också rätt att vända dig till oss enligt ovan för att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig (registerutdrag); begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas; återkalla ditt samtycke; begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller (vi) om detta är tekniskt möjligt, få tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format.
Begäran ska undertecknas av dig och innehålla ditt namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Gottskär Hotell kommer utan onödigt dröjsmål, men senast inom 1 månad efter mottagande av din begäran, svara på din begäran.  Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, undersöker Gottskär Hotell om förutsättningarna är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt. Gottskär Hotell kan komma att avvisa en begäran som antingen är uppenbart ogrundad eller orimlig.
Du kan också vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se/) med klagomål.

Facebook Instagram